Privacy Disclaimer

Privacy Disclaimer d.d. 25-05-2018

CCDS geeft veel om uw privacy. We verwerken uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het

verbeteren van) onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie over u en

uw gebruik van de website. Uw gegevens zullen nooit voor commerciële doelstellingen ter

beschikking aan derden worden gesteld.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor

de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe

versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke

van uw gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie

en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden

gedeeld. Ook leggen we aan u uit op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en uw

gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u

aan ons verstrekte persoonsgegevens.

CCDS gevestigd aan de Saint Remystraat 8, 6241 JN Bunde

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens: CCDS Saint Remystraat 8, 6241 JN Bunde telefoon 043-3649270

Lou Claessens is de Functionaris Gegevensbescherming van CCDS. Hij is te bereiken via

ccds@home.nl of op bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CCDS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ccds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- CCDS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CCDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CCDS bewaart uw gegevens zolang u klant van CCDS bent. Dit betekent dat uw

klantgegevens bewaard blijven, totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten

gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een

vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen we dus voor zolang

de toepasselijke termijn loopt bewaren.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)

opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk

zijn.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

Ccdsmultimedia verstuurt e-mail nieuwsbrieven. U hebt de mogelijkheid om via de mail aan

te geven als u deze email niet meer wilt ontvangen.

WEBWINKELSOFTWARE

MijnWebwinkel

Ccdsmultimedia website en -winkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel.

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,

worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot je gegevens om ons

(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander

doel. Mijnwebwinkel is op basis van de verwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben

gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze

beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk

wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens.

Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met

betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld

en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens

binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Mijnwebwinkel houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor

(persoons)gegevens.

VERZENDEN EN LOGISTIEK

PostNL

CCDS maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het

is daarvoor noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL wordt

gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je

gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

CCDS gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen

dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

CCDS gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens deelt en CCDS

gebruikt deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact

met je op te nemen, vraagt CCDS je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden

niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond

van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het

doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres,

webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan CCDS op grond van een wettelijke verplichting worden

gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar

wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CCDS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek

aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies

die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan CCDS hiermee onze website

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ccds en

hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u

of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ccdsmultimedia.nl

CCDS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CCDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ccdsmultimedia.nl

© 2011 - 2024 ccdsmultimedia | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel